Kácení dřevin rostoucích mimo les na soukromém pozemku

Základní informace k životní situaci - Kácení dřevin rostoucích mimo les na soukromém pozemku

Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na vlastním pozemku. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy) se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výši 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40m2.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Eva Knitlová, tel. 577 197 442, knitlova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost se specifikací dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu. Souhlas s kácením všech spoluvlastníků pozemku,  případně plnou moc k zastupování vlastníků.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na odboru životního prostředí. www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou.

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.