Souhlas či závazné stanovisko dle zákona o ochraně přírody a krajiny

Základní informace k životní situaci - Souhlas či závazné stanovisko dle zákona o ochraně přírody a krajiny

Potřeba získání závazného stanoviska či souhlasu pro stavební záměr či jinou činnost

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, Masarykova 137, 1. patro
Mgr. Eva Knitlová, tel. 577 197 442, knitlova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 13:00 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost musí být doplněna projektovou dokumentací záměru, k němuž má být vydáno rozhodnutí. V případě zastupování je nutno doložit plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání souhlasu se stavbou, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz.  Žádost o vydání závazného stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha, výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů Žádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku Předepsaný formulář je k dispozici na odboru životního prostředí. www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Spoluvlastníci dotčených pozemků, přihlášená občanská sdružení

Poslední aktualizace

03.09.2020

Právní úprava

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád