Ustanovení myslivecké stráže

Základní informace k životní situaci - Ustanovení myslivecké stráže

Uživatel honitby je povinen pro každých započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby. Písemná žádost musí mít předepsané náležitosti, navrhovaná osoba je bezúhonná, starší 21 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Statutární zástupce uživatele honitby.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí,  kanc. č. 308 (3. patro). Bc. Vilém Vrzala,  tel. 577 197 442, vrzala@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

Navrhovaná osoba prokáže znalost práv a povinností myslivecké stráže a složí slib myslivecké stráže.

Dále doloží:

Žádost uživatele honitby o jmenování myslivecké stráže a souhlas navržené osoby s tímto návrhem, občanský průkaz, platný lovecký lístek, zbrojní průkaz skupiny C, doklad o povinném pojištění pro výkon myslivosti, doklad o fyzické a zdravotní způsobilosti, fotografii.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti není stanoven.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

22.08.2018

Právní úprava

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Související právní předpisy