Zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba, právnická osoba, změny

ZÁPIS DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE – FYZICKÁ OSOBA, PRÁVNICKÁ OSOBA, ZMĚNY

Základní informace:

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených uvedeným zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Subjektem oprávněným k zápisu do evidence zemědělského podnikatele je:

 • fyzická osoba,

která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie, popřípadě zmocněnec jednající na základě plné moci.

 • právnická osoba.

Jménem právnické osoby jednají statutární orgány nebo jejich členové popř. osoby zmocněné. Před vznikem české právnické osoby jednají zakladatelé popř. orgány nebo osoby oprávněné podat návrh na zápis do Obchodního rejstříku.

Jakým způsobem zahájit řešení situace:

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu. Nelze-li územní působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností určit těmito způsoby, je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa podnikání na území České republiky.

Jakým způsobem a na který správní orgán se při žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele:

Má-li zemědělský podnikatel trvalý pobyt resp. sídlo na území obcí: Biskupice, Bohuslavice nad Vláří, Dolní Lhota, Horní Lhota, Lipová, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Šanov, je věcně a místně příslušným Městský úřad Luhačovice, Obecní živnostenský úřad. Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele se podává v písemné formě na formuláři (viz níže)

Kontakt na obecní živnostenský úřad Luhačovice:

Městský úřad Luhačovice
Obecní živnostenský úřad
nám. 28. října 543
763 26, Luhačovice

pracoviště živnostenského úřadu:

Masarykova 137, Luhačovice, 3. patro
Ing. Marek Zábojník, vedoucí, tel. 577 197 474
Ing. Jana Šůstková, odborný pracovník, tel. 577 197 473

www.luhacovice.cz
elektronická podatelna: e-podatelna@luhacovice.eu

úřední hodiny: pondělí a středa      8:00–12:00 12:30–17:00 h
ostatní dny: po dohodě                     8:00–12:00 12:30–14:30 h

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při jednání  na živnostenském  úřadě  prokazuje  jednající  osoba  svoji  totožnost  platným průkazem totožnosti.

 • Fyzická osoba doloží žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (vyplněnou předem, případně vyplněnou na místě),
 • Právnická osoba doloží žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (vyplněnou předem, případně vyplněnou na místě) a dále výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li v něm zapsána nebo doklad o tom, že právnická osoba byla již zřízena nebo založena,
 • Vyplněný změnový formulář.

Formuláře potřebné pro zápis do evidence zemědělského podnikatele

Formuláře je možné osobně vyzvednout na Obecním živnostenském úřadě v Luhačovicích nebo jsou včetně příloh ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky jsou upraveny v Položce 24 Sazebníku (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) takto: 

Položka 6

Zápis zemědělského podnikatele do evidence

1 000

Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

500

Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele

100

Předmětem poplatku není

Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku (např. centrální evidence obyvatel)

Správní poplatky lze uhradit:

 • na místě v hotovosti
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele:

Splňuje-li žadatel všechny podmínky stanovené zákonem, živnostenský úřad Luhačovice jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele

Jaké další úkony jsou po žadateli požadovány pro vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele:

Platí obecné podmínky při zahájení podnikatelské činnosti:

 • přihlásit se k registraci u místně příslušného správce daně (finančního úřadu - do 30 dnů od získání osvědčení),
 • přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájil činnost),
 • přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny (do 8 dnů ode dne zahájení činnosti),

Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Podávání písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem na e-podatelna@luhacovice.eu nebo prostřednictvím datové schránky podnikatele

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy jsou:

Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Za správnost popisu odpovídá útvar:

Obecní živnostenský úřad - vedoucí Obecního živnostenského úřadu

Popis byl naposledy aktualizován:

22.08.2018