Povolení stavby vodní nádrže (rybníka, mokřadu, atd.)

Základní informace k životní situaci - Povolení stavby vodní nádrže (rybníka, mokřadu, atd.)

Záměr vybudování vodní nádrže (rybník – chovný či nechovný, mokřad, atd.)
(dle § 15 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)).

Zjistit, o jaký rybník se jedná:

tzv. "nebeský" rybník je zásoben pouze dešťovou vodou a stačí k němu pouze stavební povolení, rybník zásobovaný podzemní vodou – nutno současně se stavbou žádat o vzdouvání, akumulaci , obtočný" rybník – nutno současně se stavbou žádat o odběr povrchových vod, vzdouvání, akumulaci a popř. ostatní nakládání s vodami "průtočný" rybník – nutno současně se stavbou žádat o vzdouvání, akumulaci a popř. ostatní nakládání s vodami

U všech vodních nádrží je nutno nechat zpracovat posudek o potřebě, příp. návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu, včetně návrhu na zařazení vodní nádrže do kategorie I. – IV. Posudek může zpracovávat pouze odborně způsobilá osoba pověřená Ministerstvem zemědělství.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu je realizace stavby vodního díla, popř. jeho zástupce na základě udělené plné moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad.  kanc. č. 305 (3. patro).
Aleš Švehlík  tel. 577 197 455, svehlik@luhacovice.eu, Mgr. Jana Studénková, tel 577 197 456, studenkova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněný předepsaný formulář žádosti , projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 SB. a doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti).

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí v kanceláři odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu č. 305 (3. patro).
www.mesto.luhacovice.cz/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

3.000 Kč (dle zák č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena (obecně jsou to majitelé pozemků sousedících s pozemkem dotčeným stavbou, dotčení správci inženýrských sítí, správce dotčeného toku, správce povodí, popř. občanská sdružení – ČSOP. Moravský rybářský svaz).

Poslední aktualizace

22.08.2018

Právní úprava

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.,

Související právní předpisy

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákonZákon č. 500/2004 Sb., správní řád