Povoleni stavby studny (včetně odběru vody z ní)

Základní informace k životní situaci - Povoleni stavby studny (včetně odběru vody z ní)

Záměr vybudování nové studny pro odběr podzemní vody (dle § 8, § 15 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).S povolením stavby studny souvisí i povolení odběru vody z ní, žádá se tedy současně o dvě povolení v jedné žádosti. Vydané povolení má pak dvě části. Odběr podzemní vody z domovních studní není zpoplatněn. Poplatek se vybírá pouze v případech, kdy odběr vody překračuje množství 500 m3/měsíc nebo 6000 m3 za rok.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu je realizace stavby vodního díla nebo její změny, popř. jeho zástupce na základě udělení právní moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad.  kanc. č. 305 (3. patro).
Aleš Švehlík  tel. 577 197 455, svehlik@luhacovice.eu, Mgr. Jana Studénková, tel 577 197 456, studenkova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněný předepsaný formulář žádosti , projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 SB. a doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti).

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí v kanceláři odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu č. 305 (3. patro).
www.mesto.luhacovice.cz/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

300 Kč (dle zák č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena (obecně jsou to majitelé pozemků sousedících s pozemkem dotčeným stavbou, dotčení správci inženýrských sítí), správce povodí.

Poslední aktualizace

22.08.2018

Právní úprava

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.,

Související právní předpisy

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákonZákon č. 500/2004 Sb., správní řád