Povolení stavby čistírny odpadních vod (ČOV) včetně vypouštěníÍ přečištěné vody z ČOV

Základní informace k životní situaci - Povolení stavby čistírny odpadních vod (ČOV) včetně vypouštěníÍ přečištěné vody z ČOV

Záměr vybudování nové ČOV včetně nakládání s vodami (nakládání s vodami spočívá ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních) včetně vypouštění odpadních vod do kanalizace (dle § 8, § 15 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 27 odst. 1 zákona    č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu je realizace stavby vodního díla nebo její změny, popř. jeho zástupce na základě udělení plné moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad.  kanc. č. 305 (3. patro).
Aleš Švehlík  tel. 577 197 455, svehlik@luhacovice.eu , Mgr. Jana Studénková, tel 577 197 456, studenkova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněný předepsaný formulář žádosti a doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti). 

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici                                                                                                                                                                                                    Formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí v kanceláři odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu č. 305 (3. patro).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

300 Kč  u domovních  ČOV, 3000 Kč  u ČOV nad 50 EO ( dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Dle § 115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena (obecně jsou to majitelé pozemků sousedících s pozemkem dotčeným stavbou, dotčení správci inženýrských sítí, správce vodního toku nebo popř. majitel kanalizace, správce povodí).

Poslední aktualizace

22.08.2018

Právní úprava

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.

Související právní předpisy

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád