Povolení odběru vody ze stávající studny

Základní informace k životní situaci - Povolení odběru vody ze stávající studny

Máte stávající starší studnu, která je stavebně povolená a chcete povolit odběr vody z ní – tj. povolit nakládání s podzemními vodami (dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)). Nejčastěji se jedná o případy studní vybudovaných před r. 1955 a sloužících individuálnímu zásobování vodou (včetně zálivky zahrad). Takové studny se považují za stavebně povolené, stejně tak i odběr vody z nich, pokud od té doby nedošlo k zásadní změně v množství a účelu odebírané vody. Právě v takovém případě je nejčastěji potřeba nově povolit odběr vody.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, komu studna patří a kdo odběr vody z ní využívá, popř. jeho zástupce na základě udělené plné moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad.  kanc. č. 305 (3. patro).
Aleš Švehlík  tel. 577 197 455, svehlik@luhacovice.eu, Mgr. Jana Studénková, tel 577 197 456, studenkova@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněný předepsaný formulář žádosti a doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti).

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí v kanceláři odboru životního prostředí - vodoprávního úřadu č. 305 (3. patro).
www.mesto.luhacovice.cz/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uplatnit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Příslušná obec, případně občanské sdružení.

Poslední aktualizace

30.8.2010

Právní úprava

Vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Související právní předpisy

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu.