Souhlas s trasou dle ust.. §7 odst. 3 zákona 334/1992 sb., O ochraně zemědělského půdního fondu

Základní informace k životní situaci - Souhlas s trasou dle ust.. §7 odst. 3 zákona 334/1992 sb., O ochraně zemědělského půdního fondu

Návrh tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, který se zpracovává v etapě před zpracováním zadání těchto staveb, musí být projednán s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a opatřen jejich souhlasem. Při zpracování zadání staveb jsou investoři povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu) a navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond. Pokud řešení není jednoznačné, je třeba navrhovat umístění stavby v alternativách.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o souhlas s trasou nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, podává stavebník, popř. jím plnou mocí zmocněný zástupce (projekční kancelář atd.).

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice ,odbor životního prostředí , kanc. č. 307 (3. patro). Ing. Martin Hurta, tel. 577 197 458, hurta@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě.

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost musí být doplněna :

účelem zamýšlené stavby a zdůvodněním proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF a živ. prostředí nejvýhodnější a vyhodnocením důsledků navrhované trasy na ZPF, soupisem dotčených parcel ZPF včetně uvedení jejich vlastníků a délky trasy, kopií katastrální mapy se zákresem navrhované trasy,

V případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost  o souhlas  k odnětí půdy ze ZPF. Na odboru životního prostředí a také na internetových stránkách www.mesto.luhacovice.cz/3799

Žádost ZPF - s odvodem [DOC, 53.8 kB]

Žádost ZPF - příloha [DOC, 29.7 kB]

Žádost ZPF - s odvodem [PDF, 187.6 kB]

Žádost ZPF - příloha [PDF, 140.8 kB]

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není stanoven.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

30.8.2010

Právní úprava

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon