Oznamovací povinnost provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Základní informace k životní situaci - Oznamovací povinnost provozovatelů malých stacionárních  zdrojů znečišťování ovzduší

Jsem provozovatel malého zdroje ?

Malé stacionární zdroje jsou spalovací zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 50 kW a nižším než 200 kW a některé ostatní stacionární zdroje, jejichž roční spotřeba organických rozpouštědel je menší než 0,6 tuny a dále např. plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo činnosti.

Do 31. března po skončení poplatkového období zaslat podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Provozovatel zdroje, není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí , kanc. č. 306 (3. patro).
Ing. Petr Záhorovský, tel. 577 197 459, zahorovsky@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Informaci o množství a druhu spalovaného paliva za zpoplatněný rok a roční množství těkavých organických látek nebo tuhých znečišťujících látek.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou předepsané.

Jaké jsou poplatky

O výši poplatku provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší rozhoduje Odbor životního prostředí podle množství vypouštěných znečišťujících látek a jejich příslušné sazby.

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

22.08.2018

Právní úprava

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znení pozdějších předpisu.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 615/2006 Sb., vyhláška č. 146/2007 Sb., vyhláška 509/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů