Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami

Základní informace k životní situaci - Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami

Původci odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby) a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, u stavebních firem podle místa stavby (ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Původce nebo ten, kdo evidenci za původce odpadů nebo oprávněnou osobu vyplnil.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí , kanc. č. 306 (3. patro).
Ing. Petr Záhorovský, tel. 577 197 459, zahorovsky@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře s předepsanými údaji jsou uvedeny v příloze č. 20 vyhlášky č. 351/2008 Sb., příloha č. 4 vyhlášky 352/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v příloze č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi. K dispozici jsou ve výše uvedených vyhláškách.

Jaké jsou poplatky

Bez poplatků

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

30.8.2010

Právní úprava

Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).