Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Základní informace k životní situaci - Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Žádost o udělení souhlasu podává původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba), pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování odpadů nutné.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává původce odpadů nebo zástupce na základě udělené plné moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí , kanc. č. 306 (3. patro).
Ing. Petr Záhorovský, tel. 577 197 459, zahorovsky@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě

Jaké doklady je nutné předložit

výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list
vyjádření odběratele odpadů
v případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou předepsány.

Jaké jsou poplatky

1.000 Kč (dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 122)

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 

Poslední aktualizace

22.08.2018

Právní úprava

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.