Oznámení o užívání stavby

Základní informace k životní situaci - Oznámení o užívání stavby

Dokončenou stavbu, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Netýká se staveb
uvedených v § 122 stavebního zákona  -  např. stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a technické infrastruktury, dále stavba u které  bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Stavebník musí předložit spolu s oznámením náležitosti, jejíž obsah je předepsán v příloze žádosti podle vyhl. č. 526/2006. Pokud je stavba předmětem zápisu do katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla  stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, užívání stavby nezakáže.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Ing. Tomáš Hrbáček, tel. 577 197 460, hrbacek@luhacovice.eu
Miroslav Hvozdenský, tel. 577 197 462, hvozdensky@luhacovice.eu
Věra Hlavičková, tel. 577 197 452, hlavickova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č.526/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303 nebo

Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se nevyměřují.

lhůty pro vyřízení

V případě souhlasu do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník stavby, pokud je totožný se stavebníkem.

právní Úprava

Zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů související Právní předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 526/2006 Sb., o kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Poslední aktualizace

22.05.2013